UZŅĒMĒJU DIENAS

KURZEMĒ

Partneru ziņas Kurzeme 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Baltic Loop (Baltijas transporta loks)

 

Baltijas jūras reģiona attīstība ir atkarīga no labi izveidotiem transporta savienojumiem (preču un pasažieru transportam). Šo atkarību vēsturiski ietekmē veicamie attālumi, pastāvošie ģeogrāfiskie šķēršļi un attālo teritoriju novietojums Eiropas Ziemeļaustrumos.

Mūsdienīgs un attīstīts transporta tīkls un vienota mobilitātes sistēma ir kļuvuši par noteicošiem faktoriem, lai nodrošinātu reģiona labklājību, izaugsmi un attīstību. Klimata pārmaiņas mudina attīstīt ilgtspējīgas, CO2 emisiju mazietilpīgākas alternatīvas esošajiem transporta risinājumiem.

Globālā konkurence pieprasa ātrāku savienojuma laiku visā Centrālbaltijas teritorijā. Šobrīd novērojama vairāku transporta koridoru nevienlīdzīga attīstība: Austrumu-Rietumu koridora attīstība atpaliek no Ziemeļu-Dienvidu savienojumiem.

Projekta Baltic Loop partnerība apvienos spēkus, lai uzlabotu preču un pasažieru ceļošanas laiku starp trim projekta definētiem CentrālBaltijas reģiona koridoriem (Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu), tādējādi padarot koridorus pievilcīgākus jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai.

Projekta definētie koridori:

 1. Ziemeļu koridors: Orebro - Turku – Sanktpēterburga
 2. Vidus koridors: Orebro - Tallina – Sanktpēterburga
 3. Dienvidu koridors : Orebro - Rīga - Sanktpēterburga.

Programma: Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam.

Projekta Nr.: CB 774

Partneri:

 • Turku Augstskola (Somija);
 • Orebro reģiona padome (Zviedrija);
 • Vidzemes plānošanas reģions (Latvija);
 • Abo akadēmija (Somija);
 • Rīgas plānošanas reģions (Latvija);
 • Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (Latvija);
 • Harju apgabala pašvaldību apvienība (Igaunija).

Asociētie partneri:

 • LR Satiksmes ministrija (Latvija)
 • Salo pilsēta (Somija)
 • Turku pilsēta (Somija)
 • Ventspils brīvostas pārvalde (Latvija)

Kopējais budžets: 1 983 434.75 EUR

Ieviešanas laiks: 2019.gada 01.aprīlis – 2021.gada 30.jūnijs

Rezultāts:

Saīsināts transportēšanas un ceļošanas laiks, kā arī samazinātas CO2 emisijas projekta definētajos Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu transporta koridoros:

 • Uzlabota konkurētspēja līdz ar efektīvāku transporta plūsmu;
 • Samazināts ceļā pavadītais laiks;
 • Uzlabota pasažieru piekļuve koridoriem no iekšzemes, to saistot ar tehniskiem risinājumiem.

Pasākumi:

 

 • Apkopot un analizēt pieejamos datus;
 • Uzlabot un izstrādāt laika patēriņa ziņā efektīvus transportēšanas risinājumus;
 • Laika pārvaldības efektivizācijas analīze kravu un pasažieru pārvadājumos;
 • Veicināt dialogu starp transporta nozarē iesaistītajiem sektoriem

 

Projekta BALTIJAS TRANSPORTA LOKS ietvaros tiks attīstīti:

NE-TEHNISKI RISINĀJUMI PĀRROBEŽU KORIDOROS

Ceļošanas un transportēšanas laika samazināšana trīs definētos koridoros, neieviešot jaunus tehniskus risinājumus (t.i., piemēram, optimizējot maršrutu vai grafiku). Tiks apzināti transporta koridoru attīstību ierobežojošie šķēršļi, neefektīvie procesi un problēmas, kas saistītas ar preču un pasažieru pārvadājumu plūsmu, lai sniegtu priekšlikumus, kā jau esošās plūsmas uzlabot un optimizēt.

BIZNESA MODEĻI GUDRAI UN ILGTSPĒJĪGAI JŪRAS LOĢISTIKAI UN OSTU DARBĪBĀM

Plānots uzlabot piekrastes sauso beramkravu pārvadājumu efektivitāti, analizējot kravu plūsmas un izstrādājot un izmēģinot elektronisku kravu pārvadājumu tirgus sistēmu, kā arī izstrādājot un ieviešot ostas infrastruktūras investīciju plānu. Lai sasniegtu rezultātus, ir plānots arī izstrādāt un ieviest biznesa modeļus, kas būtu piemēroti mazām ostām, tās saredzot kā transporta sistēmas mezglus iekšzemes kravu pārvadājumiem. Biznesa modeļi tiks izstrādāti, lai tos būtu iespējams izmantot arī citu līdzīgu ostu darbības uzlabošanai.

TEHNISKI RISINĀJUMI PĀRROBEŽU KORIDOROS

Tiks apzinātas un risinātas problēmas, kas saistītas ar dažādu transporta veidu integrāciju, lai samazinātu laiku, kas tiek patērēts kravu pārvadājumiem, vienlaikus samazinot arī CO2 emisijas.

Galvenā uzmanība tiks pievērsta tehniskajiem risinājumiem, optimizējot termināļu atrašanās vietas. Tas tiks paveikts, izmantojot un analizējot ģeogrāfisko un atvērto datu krātuvi. Tiks ieteiktas jaunas idejas un pārvaldības kārtība terminālos, lai radītu nākotnes kravu pārvadājumu sistēmu.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājumus transporta koridoru attīstību ierobežojošo šķēršļu novēršanai.

Projekta specifiskais mērķis paredz identificēt un risināt izaicinājumus, kas saistīti ar dažādu transporta mezglu savstarpējo sasaisti, mazinot ceļā pavadīto laiku un radītās CO2 emisijas. Raugoties no makroreģionālās perspektīvas, paredzams, ka vislielākais efekts būs sasniedzams, ja tiks atrasti efektīvāki veidi kravu pārkraušanai, izmantojot IKT risinājumus.

 

Strādājot kopā ar Ventspils Brīvostas pārvaldi, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka loma Baltic Loop ietvaros ir palīdzēt izstrādāt risinājumus Dienvidu transporta koridora attīstību ierobežojošo šķēršļu novēršanai, lai ilgterminā palielinātu Ventspils ostas pakalpojumu efektivitāti un pievienoto vērtību, izmantojot efektīvus IKT risinājumus, kā arī veicināt pieprasījuma pieaugumu transporta koridoram Zviedrija – Latvija (caur Ventspils) – Baltkrievija.

Vairāk informācijas: https://www.balticloop.eu/

Seko projektam: https://www.facebook.com/projectBALTICLOOP

Ar projekta rezultātiem (angļu valodā) var iepazīties: