UZŅĒMĒJU DIENAS

LATGALĒ

Partneru ziņas Latgale 2020

ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI!

Sveiciens no Ludzas

 

Ludzas novads atrodas gleznainā, ezeru ieskautā vietā Latvijas austrumos un to veido Ludzas pilsēta, Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu un Rundēnu pagasti. Kopējā teritorijas platība – 966 km2 . Iedzīvotāju skaits – 12 688 (uz 01.07.2020. pēc plmp.gov.lv datiem). Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 267 km, attālums no Latvijas – Krievijas robežpunkta – 39 km. Ludzas novads robežojas ar Ciblas novadu, Zilupes novadu, Rēzeknes novadu un Dagdas novadu. Robeža ar Krievijas federāciju (14,7 km gara robeža) ir arī valsts robeža.

 

Ludzas novads pamatoti uzskatāms par vārtiem starp austrumiem un rietumiem. Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), starptautiskās automaģistrāles E22 Rīga – Maskava daļa, un dzelzceļa līnija Rīga - Maskava.

45% no teritorijas veido meži, savukārt 36% lauksaimniecības zeme un 6% . Ludzas novadā populārāko uzņēmējdarbības nozaru galvgalī izvirzījušies gan dažādi pakalpojumi, gan arī dabas resursu izmantošana – mežizstrāde un mežkopība, transports, pārtikas ražošana un pārstrāde, tūrisms kā arī lauksaimniecība.

 

 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Ludzas novada teritorijā, pašvaldība turpina darbu pie uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstības. Sadarbībā ar novada uzņēmējiem veicina inovatīvo darbību un investīciju piesaisti, tādējādi veicinot jaunu darbavietu rašanos un bezdarba samazināšanos.

Pašvaldības atbalsta iespējas:

  • Iespēja nomāt pašvaldības zemi ar apbūves tiesībām (apbūves gadījumā pastāv pirmpirkuma tiesības zemes iegādei īpašumā);
  • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides līdz 90% no NĪN apmērā;
  • Pieejami uzņēmējdarbības konsultantu pakalpojumi, kas palīdz un konsultē uzņēmējus;
  • Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Ludzas pilsētā un lielākajos ciemos;
  • Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana;
  • Plānotas ES investīcijas ražošanas teritoriju sakārtošanā un uzņēmējdarbības vides radīšanā;
  • Latgales speciālās ekonomiskās zonas statusa piešķiršanas iespējas, kas dos iespējas saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaides līdz 80%;
  • Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas palīdz tūrisma uzņēmējiem.

 

Plašākā informācija ir pieejama pašvaldības mājas lapā: https://www.ludza.lv/uznemejdarbiba/investoriem/

Ludzas novada pašvaldība pastāvīgi realizē uzņēmējdarbību atbalstošus projektus, kā arī iesaistās pārrobežu projektos, ko sekmē atrašanās Krievijas pierobežas teritorijā, Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas teritoriju ģeogrāfiskā tuvumā. Ludzas pilsētas draugi – sadraudzības pilsētās Vācijā, Bulgārija, Krievijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā ,Ukrainā.